Wijzigingen aan Vlarem II

Wijzigingen aan Vlarem II

Op vrijdag 3 mei 2019 werd de Vlarem trein 2017 definitief goedgekeurd en op 26/09/2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een aantal wijzigingen treden in werking op 1 oktober 2019. Hieronder vatten wij enkele belangrijke wijzigingen samen.

Wijzigingen aan Vlarem II

Algemene wijzigingen

De definitie voor geïnstalleerde drijfkracht werd aangepast naar het gezamenlijk vermogen van de (vast opgestelde) motoren rechtstreeks gelinkt aan de activiteit. Dit houdt in dat rolbruggen, transportbanden, en dergelijke wel meetellen wanneer deze inherent deel uitmaken van het productieproces (tenzij anders vermeld bij de rubriek). Eenvoudige verplaatsbare handwerktuigen moeten niet mee geteld worden.

Voor tankstations met uitsluitend vloeibare brandstoffen kan de frequentie van de bezoeken van de milieucoördinator herleid worden tot 1 per jaar, enkel wanneer een milieuzorgsysteem en online controles aanwezig zijn.

Op de verplichte scheiding tussen hemelwater en afvalwater bestond een uitzondering voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing. Deze uitzondering wordt uitgebreid voor half-open of open bebouwing: leidingen aanleggen door of onder gebouw is doorslaggevender dan het type bebouwing; wel blijft het verplicht een afkoppeling die kan bewerkstelligd worden langs het gebouw ook effectief uit te voeren.

In de algemene bepalingen wordt een nieuwe afdeling toegevoegd betreffende KWS-afscheiders (bepalingen die reeds op andere plaatsen terug te vinden waren worden nu gegroepeerd op 1 plaats). Het betreft o.a. volgende verplichtingen:

 • Coalescentie filter bij lozing op oppervlaktewater te voorzien
 • Afvalstoffen van de KWS af te voeren volgens regels Vlarema
 • Elke 3 maanden inspectie (door exploitant) uit te voeren, inspecties te noteren in een logboek, tenzij alarmsysteem aanwezig

Wijzigingen aan de sectorale voorwaarden

Afvalverwerkers

Naast de hoeveelheden aangevoerde, verwerkte en afgevoerde afvalstoffen zal ook moeten kunnen bepaald worden wat de hoeveelheid opgeslagen afvalstoffen is. Een duidelijke verwijzing naar de actuele stock moet mogelijk zijn.

Vervuild hemelwater bij de opslag van afval:

Niet overdekte buitenopslag van afvalstoffen (met uitzondering van inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asfalt) zijn minimaal voorzien van een KWS-afscheider met slibvang (uitgezonderd als reeds een eigen waterzuivering is voorzien).

Er worden eveneens nieuwe sectorale lozingsnormen vastgelegd (bijlage 5.3.2.48°), deze gelden vanaf 01/10/2019 en vervangen eventuele bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning.

 • Indien ≤ 4.000 ton opslag van afvalstoffen (met uitzondering van inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend afval) wordt verondersteld dat van rechtswege voldaan is aan de nieuwe normen, wanneer reeds KWS met slibvang aanwezig. Bedrijven hebben de tijd om een KWS te plaatsen tot 01/10/2020.
 • Indien > 4.000 ton opslag van afvalstoffen (met uitzondering van inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend afval) kan een verdergaande zuivering noodzakelijk zijn om te voldoen aan de nieuwe sectorale normen. Bedrijven hebben de tijd om de nodige zuivering te plaatsen tot 01/10/2022.

Tegelijk komt er een nieuwe bijlage 5.2.1.7 met een aantal stromen die verplicht onder een afdak of dergelijke gestockeerd moeten worden.

Voor de opslag van end-of-waste schroot komt er een nieuwe Vlarem rubriek 29.6 indien meer dan 10.000 ton opslag. Deze activiteit moet voldoen aan de voorwaarden uit hoofdstuk 5.29 (Vlarem II).

Ontspanningsinrichtingen

De sectorale voorwaarden voor zwembaden en voor schietstanden worden aangepast.

Standaardbedrijven

Opheffing deel 5bis: de integrale voorwaarden voor standaard houtbewerkingsbedrijven en standaard garages worden geschrapt, evenals de betrokken rubrieken 15.5 en 19.8.

Bedrijven die nu zijn ingedeeld als standaardgarage of standaard houtbewerkingsbedrijf hebben vanaf 01/10/2019 6 maanden de tijd om hun omgevingsvergunning in orde te brengen. In de Vlarem trein werd een omzettingstabel voor de toepasselijke rubrieken opgenomen.

Alle sectorale voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn terug te vinden onder de sectorale voorwaarden in Vlarem II onder de hoofdstukken 5.15 (garages) en 5.19 (houtbewerking).

Wijzigingen aan de voorwaarden voor niet ingedeelde inrichtingen (deel 6 van Vlarem II)

Er wordt een nieuw hoofdstuk 6.13 Beheersing van risico’s van vaste inrichtingen voor het laden van rijwielen, bromfietsen, motorfietsen, personenwagens en bestelwagens (laadpalen en dergelijke) toegevoegd. Het betreft meer bepaald laadpalen en andere vaste inrichtingen voor het elektrisch laden van voertuigen. Vorkheftrucks en gelijkaardige bedrijfsvoertuigen worden uitgezonderd, ook individuele stopcontacten bij particulieren voor opladen van elektrische voertuigen worden niet beoogd.

In dit nieuwe hoofdstuk worden o.a. volgende zaken opgenomen:

 • scheidingsafstanden tussen laadpalen en opslag gevaarlijke en/of brandbare vloeistoffen en gassen
 • voorwaarden betreffende voldoende ventilatie
 • code goede praktijk bij plaatsing

Wijzigingen aan de bijlagen van Vlarem II

Rubriekenlijst (bijlage 1)

Rubriek 2 – Afval: aanpassingen aan de uitzonderingen betreffende opslag van afvalstoffen: o.a. bepaalde uitzonderingen voor veel voorkomende praktijken in de logistieke keten.

Rubriek 6.2 – Opslag van vaste brandstoffen: de opslag van pellets en andere houtfracties moeten niet meer onder deze rubriek worden ingedeeld, enkel onder rubriek 19.6.

Rubriek 12.3 – Accumulatoren: uitzondering voor laadpalen van rijwielen, bromfietsen, motorfietsen, personenwagens en bestelwagens, zodat deze niet meer zijn ingedeeld en dus niet moeten opgenomen worden in de omgevingsvergunning.

Rubriek 16.2 – Scheiden van gassen: afhankelijk van de kenmerken van het gas wordt een indeling in klasse 2 of 3 mogelijk (dus niet meer steeds klasse 1):

 • inerte gassen: klasse 3
 • andere gassen: klasse 2
 • gassen met symbool GHS02 (ontvlambaar) en GHS06 (giftig): klasse 1

Rubriek 16.3 – fysisch behandelen van gassen:

 • onderscheid tussen de huidige rubriek 16.3.1 en 16.3.2 valt weg, beide rubrieken worden samengenomen in de nieuwe rubriek 16.3.1
 • een nieuwe rubriek 16.3.2 wordt gecreëerd waarbij de installaties worden ingedeeld volgens hun koelmiddel: koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2.000 ton CO2-equivalent worden ingedeeld als klasse 1. Bedrijven hebben vanaf 01/10/2019 6 maanden de tijd om hun omgevingsvergunning in orde te brengen (kan via de verkorte procedure).

Sectorale lozingsnormen (bijlage 5.3.2)

Ook in de sectorale lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater worden een aantal wijzigingen aangebracht:

 • Aanpassingen punten 1 en 17 (aardappelverwerking / groentenconserven)
 • Nieuw punt 48: lozing van verontreinigd hemelwater van afvalopslag bedrijven (zie ook hierboven)
 • Aanpassing punt 50 (visverwerkende nijverheid) en punt 51 (vleeswaren verwerking)


Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66