Nieuwe grondverzetsregeling in Wallonië

Nieuwe grondverzetsregeling in Wallonië

Naast Vlaanderen en Brussel beschikt ook Wallonië sinds 1 mei over een volwaardige grondverzetregeling: “Walterre”. Vanaf heden kunnen dan ook de 3 gewesten beroep doen op een eigen traceerbaarheidssysteem voor ontgraven gronden. Gezien de gewestelijke overheden ervoor geopteerd hebben elk een specifieke grondverzetsregeling uit te werken, kan de te volgen procedure in functie van de ontgravings- en herbestemmingszone vrij complex worden.

Een goede voorbereiding van uw project op basis van de meest recente regelgeving op de plaats van uitgraving en/of bestemming resulteert dan ook, zowel op vlak van timemanagement als naar kostenefficiëntie.

ABO is als erkend deskundige in de 3 gewesten met een team van maar liefst 60 bodemspecialisten en 6 kantoren dan ook optimaal geplaatst om uw grondverzetsproject binnen en over de gewestsgrenzen heen voor te bereiden en te begeleiden.

Naast het opstellen van kwalitatieve en overzichtelijke technische verslagen kan ABO u bijstaan tijdens het vervolgtraject. Dit kan door het optimaliseren van de grondbalans, het correct afperken van de verontreiniging en het selecteren van de juiste afzetmogelijkheden.

Hebt u vragen, nood aan een opleiding op maat of een specifiek dossier waarvoor u graag advies en of een offerte wenst, aarzel dan niet om ons te contracteren via abo@abo-group.eu of door rechtsreeks contact op te nemen met Pieter Vervaeke, Business Development Manager: Pieter.vervaeke@abo-group.eu of Isabelle Thirion, Business Development Manager Wallonië: Isabelle.thirion@abo-group.eu

Wij zetten hieronder in elk geval nog even de grote krijtlijnen per gewest op een rijtje:


Wallonië

Sinds 1 mei is de nieuwe grondverzetsregeling van kracht zodat grondstromen in Wallonië kenbaar en traceerbaar worden. De centrale opvolging hiervan gebeurt zoals in Vlaanderen door een erkend organisme Walterre: www.walterre.be. Voor een te ontgraven bodempartij van meer dan 400m³ van een niet verdachte site dient voorafgaand of tijdens de werken een ‘Rapport Qualité de Terres’ opgemaakt te worden, dat vervolgens conform wordt verklaard. Centraal hierin staat het elektronisch platform van Walterre. Indien het om een verdacht terrein gaat dient er ongeacht het te ontgraven volume een studie te worden uitgevoerd. De erkend bodemsaneringsdeskundige dient het grondverzetrapport digitaal in. Na conformverklaring kan het geattesteerde controlecertificaat rechtsreeks vanop het platform worden gedownload. Bij de start van de werken worden ook de transportdocumenten via deze zelfde tool aangevraagd. De werking van de nieuwe grondverzetregeling in Wallonië wordt in de volgende figuur schematisch weergegeven:

 

 

Brussel

Wanneer er binnen het Brussels Gewest grondverzetswerken plaatsvinden dient er in opdracht van de bouwheer een technisch verslag opgesteld te worden door een erkend bodemdeskundige. Dit rapport wordt opgemaakt overeenkomstig de code van goede praktijk van het BIM voor het gebruik van uitgegraven gronden en aggregaten dat van kracht is sinds maart 2019. Dit technische verslag wordt naar het BIM gestuurd via het Brusoil-platform waarbij na goedkeuring een conformiteitsverklaring wordt afgegeven. Zodra het werk is voltooid wordt er vervolgens een bodembeheerrapport opgesteld door de bodemsaneringsdeskundige in opdracht van de eindgebruiker.

Vlaanderen

Bij een ontgraving en afvoer van meer dan 250m3 bodemmaterialen is de opdrachtgever van het project verplicht een bodemonderzoek uit te voeren en een technisch verslag te laten opstellen. Dit technisch verslag wordt vervolgens conform verklaart bij een bodembeheersorganisatie zoals Grondbank of Grondwijzer, waarna een grondverzettoelating wordt afgeleverd. Na de werken wordt door deze organisaties een bodembeheerrapport opgesteld. In april 2019 werd de grondverzetsregeling in Vlaanderen nog sterk bijgestuurd: bodemmaterialen zoals baggerspecie en bentonietslib werden mee opgenomen in de regeling, er werden nieuwe normen en standaardprocedures vastgelegd en de parameter asbest kreeg extra aandacht via een vastgelegde onderzoeksaanpak en normenkader.


Wij geven ondertussen ook heel wat opleidingen via video conference. Indien u nood hebt aan opleiding van uw projectleiders of met meerdere specifieke vragen zit waarvoor we voorlopig nog niet fysiek kunnen overleggen, organiseren wij graag voor u ook een video conference meeting. Neem hiervoor gerust contact op met één van onze verantwoordelijken.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66