Gevaarlijke stoffen – deel 1

Gevaarlijke stoffen – deel 1

Via deze en de volgende infoflash herinneren we u graag nog eens aan de verschillende verplichtingen die Vlarem II wetgeving oplegt m.b.t. opslag van gevaarlijke stoffen en brandbare vloeistoffen.

Wat zijn gevaarlijke stoffen en mengsels?

De bepalingen van Vlarem II zijn van toepassing op volgende stoffen / mengsels (definities Vlarem II):

 • Gevaarlijke vloeistoffen van groep 1: ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 en 3 volgens de CLP verordening met een vlampunt lager dan 55 C;
 • Gevaarlijke vloeistoffen van groep 2:
  • ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, uitsluitend gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP verordening, met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 55 C, en
  • vloeibare brandstoffen en petroleumproducten gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP verordening met een vlampunt gelijk aan of hoger dan 55 C;
 • Gevaarlijke vloeistoffen van groep 3: vloeistoffen gekenmerkt door minstens één gevarenpictogram volgens de CLP verordening, andere dan gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 en groep 2;
 • Gevaarlijke gassen: Samengeperste, vloeibaar gemaakte, in oplossing gehouden of sterk gekoelde vloeibare gassen volgens de CLP Verordening.
 • Aërosolen: aërosolen met minstens 1 gevarenpictogram
 • Brandbare vloeistoffen: vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP Verordening met een vlampunt > 60°C t.e.m. 250°C

Opgelet: ook producten zonder gevaarspictogram kunnen dus aan Vlarem reglementering onderworpen zijn, indien hun vlampunt > 60°C t.e.m. 250°C (bv. diverse oliën).

Praktisch: hoe te herkennen?

Verpakking: aanwezigheid pictogrammen.

Steeds SDS nakijken!:

• Rubriek 2: pictogrammen
• Rubriek 9: vlampunt

Wettelijke verplichtingen

Aankoop nieuwe producten

Taken milieucoördinator (MC)

Volgens art. 4.1.9.1.3 van Vlarem II heeft de MC tot doel bij te dragen bij de invoering van milieuvriendelijkere producten.

Praktisch: hoe MC betrekken?

Voor de aankoop van een nieuwe product is het aan te raden advies te vragen aan de MC. Om een goed advies te geven, heeft deze volgende informatie nodig:

• SDS (en eventueel technische fiche) in het nederlands
• Info verpakking (grootte, aantal aan te kopen)
• Waar en wie zal product gebruiken

In de praktijk kan dit ingebouwd worden in de aankoopprocedure zodat naast advies van de preventieadviseur ook dat van de MC kan ingewonnen worden.

Overige administratie

Bij eerste gebruik nieuw product:

• Product opnemen in eigen inventaris
• SDS bijhouden en ter beschikking stellen

Conformiteitscontrole extended-SDS

Downstram verbruikers hebben de verplichting om hun gebruiken te toetsen aan de gebruiken en voorwaarden (blootstellingsscenario’s) in de ext-SDS, en dit binnen 12 maanden na ontvangst E-SDS.

De controle moet gedocumenteerd worden en de datum van ontvangst van de SDS moet bijgehouden worden.

Onder andere volgende zaken zijn te controleren:

 • Zijn de eigen gebruiken opgenomen in de ext SDS?
 • Komen de proces technieken overeen?
 • Zijn de gebruiksomstandigheden opgenomen in de ext SDS?
 • Worden de correcte PBM’s gebruikt?

Indien op 1 of meer van bovenstaande vragen “neen” wordt geantwoord, kan het product niet zomaar in gebruik genomen worden. Eén of meer van volgende stappen moeten ondernomen worden:

 • Leverancier vragen blootstellingsscenario’s aan te passen aan uw specifiek gebruik
 • Eigen werkmethode en/of proces aanpassen
 • PBM aanpassen of uitbreiden
 • Ander product zoeken

Deze infoflash heeft enkel betrekking op de milieuregelgeving. Van uit de veiligheidswetgeving kunnen nog andere voorwaarden en verplichtingen opgelegd worden. Het is dus belangrijk om bij het omgaan met gevaarlijke producten ook steeds de preventieadviseur te betrekken.

Voor meer info raadpleeg uw projectleider binnen ABO nv.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66