Waterstudies

Contacteer Ons


Robrecht ReyskensBusiness unit developer milieumanagement Vlaanderen
robrecht.reyskens@abo-group.eu

Pieter VervaekeBusiness Development Manager
pieter.vervaeke@abo-group.eu

Met een multidisciplinair team van bio-ingenieurs, milieudeskundigen, biologen en geologen, heeft ABO al de nodige expertise in huis om een brede waaier van diensten aan te bieden in het domein van grondwater-, bemalings- en infiltratiestudies.

BEMALINGEN

Specifiek voor bemalingen of grondwateronttrekkingen bieden we het volledige pakket van studies en rapporten aan voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor een bemaling. Het studie- en vergunningstraject om een bemaling op het terrein te bekomen verloopt als volgt:

1. Geotechnische bemalingsstudie

Bij elke aanvraag van een bemaling wordt er door VMM een bemalingsstudie gevraagd. In een bemalingsstudie worden volgende parameters bepaald:

  • Het bemalingsconcept
  • De invloedstraal van de onttrekking
  • Een debietsberekening van de bemaling

Voor de berekening van deze gegevens maakt ABO gebruik van verschillende analytische rekenmethoden en -modellen (VMM tool, MWELL, MODFLOW,…).

In de bemalingsstudie wordt eveneens een screening uitgevoerd van de impact van de bemaling op de omgeving, meer bepaald op de waterhuishouding, verzilting en zettingen.

2. Bemalingsadvies (impact op grondwaterverontreinigingen)

Sinds de nieuwe richtlijnen van VMM van kracht zijn (2019), dient men in het kader van de geplande bemaling ook de (grondwater)verontreinigingen binnen de berekende invloedstraal te onderzoeken. Hiervoor stelt ABO een bemalingsadvies op waarbij de invloed van de bemaling op de aanwezige verontreinigingen en de mogelijke invloed op de kwaliteit van het bemalingswater nagegaan wordt. Indien nodig worden er mitigerende/flankerende maatregelen voorgesteld. Het bemalingsadvies wordt opgemaakt op basis van de bemalingsstudie en de gescreende OVAM dossiers binnen de invloedstraal van de bemaling.

3. Omgevingsvergunningsaanvraag

Afhankelijk van de locatie van de geplande bemaling, het lozingsdebiet en de voorziene verlaging van het grondwaterpeil, is een melding of vergunning van de voorziene bemaling noodzakelijk. Bij bronbemalingen, met de volgende netto opgepompte debieten, zijn de volgende klassen van toepassing:

maximum 30.000 m³/jaar Klasse 3
Meer dan 30.000 m³/jaar en de verlaging van het grondwaterpeil

wordt beperkt tot maximaal 4 meter onder het maaiveld

Klasse 3
bedraagt meer dan 4 meter onder het maaiveld Klasse 2

Voor een bemaling met een debiet van meer dan 2.500 m³/dag is een klasse 1 vergunning inclusief MER (of MER-ontheffingsdossier) noodzakelijk. Bij een grondwateronttrekking in beschermde duingebieden, groengebieden, natuurontwikkelingsprojecten, parkgebieden of bosgebieden, gelden er nog strengere regels, deze dienen projectspecifiek bekeken te worden. Hier wordt de activiteit al een klasse 1 vanaf 1.000 m³/dag.

ABO ontzorgt u met het indienen van het volledige vergunningsdossier voor de bemaling in het omgevingsvergunningsloket.

INFILTRATIESTUDIES

ABO kan voor u de infiltratiecapaciteit (k-waarde) van uw projectgrond bepalen aan de hand van een reeks infiltratieproeven. Afhankelijk van de toepassing bieden we infiltratiestudies aan op basis van de volgende methodes:

1. Dubbele-ring proef

De dubbele-ring proef is een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van een ringinfiltrometer. Dit instrument kan worden gebruikt om de doorlatendheid van oppervlakkige grondlagen (tot ca. 0,5m diepte) te bepalen. De opstelling bestaat uit 2 ringen met verschillende diameter die in elkaar geplaatst worden. Beide ringen worden gevuld met water. Het water in de buitenste ring fungeert hierbij als buffer en zorgt ervoor dat het water in de binnenste ring verticaal infiltreert.

2. Omgekeerde boorgatmethode

Deze meetmethode is gebaseerd op de Hooghoudt boorgatmethode, voor de bepaling van de doorlatendheid van een bodem, en wordt ook wel de ‘omgekeerde pompproef’ genoemd. In een boorgat, uitgevoerd met een Edelman-boor in de onverzadigde bodem, wordt water ingebracht en de daling van het water in de bodem wordt opgemeten.

WATERSTUDIES BINNEN BREEAM

In het kader van het behalen van een BREEAM-duurzaamheidscertificaat is het aangewezen om een afwaterstudie op te maken. Deze “flood risk assessment (FRA)” bepaalt het overstromingsrisico van de site, die ontwikkeld of gebruikt wordt, en analyseert de verschillende mogelijke bronnen. Vervolgens worden tijdens piekmomenten en normale momenten de effecten van de projectontwikkeling op de afwatering van het terrein onderzocht. De effecten van de ontwikkeling, rekening houdende met klimaatverandering, mogen niet groter zijn dan voor het project. M.a.w. het volume afvloeiend water alsook het piekdebiet bij terugkerende stormen mogen niet groter worden en al het extra water dient op het terrein gehouden te worden via infiltratie of hergebruik. ABO kan aan de hand van infiltratietesten nagaan of infiltratie een optie is op de geplande projectzone .

integraal-waterbeheer

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66