Omgevingsvergunning & MER

Contacteer Ons


Robrecht ReyskensBusiness Unit Developer Milieumanagement Vlaanderen
robrecht.reyskens@abo-group.eu

Omgevingsvergunning

Als u wilt ondernemen dient u na te gaan of uw activiteiten hinderlijk zijn voor mens en milieu, welke milieuverplichtingen hiermee gepaard gaan en welke mogelijke risico’s deze inhouden. Afhankelijk van de graad van mogelijke hinder en potentiële risico’s van uw activiteiten wordt de inrichtingsklasse bepaald. Vervolgens dient u een omgevingsvergunningaanvraag voor een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) in te dienen. Dit dient steeds digitaal te gebeuren via het ‘Omgevingsloket’. Ook als u een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een stedenbouwkundig project wil aanvragen, kan u best nagaan of er geen ingedeelde inrichting of activiteiten (milieu) voorkomen. Deze moeten verplicht in 1 omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hierop kunnen wel eventueel uitzonderingen toegestaan worden door de vergunningverlenende overheid, maar dit dient best op voorhand afgetoetst te worden. Indien voor het project specifieke studies nodig zijn omtrent geluid, water, bodem, MER…kan ABO u hierin ook begeleiden en mee helpen zoeken naar een geschikte partij.

ABO biedt u hiervoor een A tot Z dienstverlening aan:

  • In kaart brengen van de aanwezige en relevante omgevings gunningsplichtige activiteiten, door middel van een audit, conformiteitscheck en opmaak actieplannen
  • Advisering inzake de geldende milieukwaliteitsnormen en –verplichtingen alsook inzake Best Beschikbare Technieken (BBT)
  • Opstellen van omgevingsvergunningsaanvragen (IIOA) voor alle klassen
  • Indienen en opvolgen van de aanvraag via het Omgevingsloket

Natura 2000

De Natura 2000-gebieden en natuurreservaten vragen bijzondere aandacht om ze te vrijwaren. Het is daarom dat, wanneer er een ontwikkelingsproject (constructie, renovatie en nieuwe exploitatie) wordt voorzien op dergelijke terreinen of in de directe nabijheid van de terreinen de overheden voor de aflevering van een omgevingsvergunning, een degelijke evaluatie/beoordeling van de milieueffecten op de Natura 2000 gebieden kunnen vragen. Dit moet opgenomen worden in het vergunningsaanvraagdossier.

Het doel van deze beoordeling is om na te gaan of het project de biodiversiteit van het gebied niet aantast en of het de opgelegde doelstellingen voor het bewaren van de natuur niet in gevaar brengt.

De deskundigen van ABO nv hebben een uitgebreide ervaring verworven in het uitvoeren van gedetailleerde onderzoeken voor zowel privéprojecten als publieke projecten binnen de drie gewesten van het land.

ABO nv beschikt over een team van biologen, ecologen, bio-ingenieurs, klimaatdeskundigen, hydrogeologen, ervaringsdeskundigen in ruimtelijke ordening en menselijke gezondheid, deskundigen in ecologische stedenbouw en duurzaam bouwen (BREEAM). Onze teamleden begeleiden u graag bij de realisatie van uw project en de administratieve procedures. Al onze deskundigen beschikken over een diepgaande milieukennis en een technisch inzicht in uw project.

Milieu-effectenrapportage

Voor sommige projecten/plannen is een analyse van de verwachte milieueffecten nodig voor deze projecten/plannen kunnen uitgevoerd worden. Dit dient steeds te gebeuren volgende de wettelijke en reglementaire kaders die op dat moment van kracht zijn.

Deze studie vindt vaak plaats in het kader van een aanvraag tot milieuvergunning en/of bouwvergunning of in het kader van de invoer van een beleidsplan of –programma.

Een milieueffectenstudie van een project/plan wordt uitgevoerd door de projecteigenaar, of valt onder zijn/haar verantwoordelijkheid. De studie bestaat erin de milieukundige belangen te integreren in het ontwerp van het project/plan. Op deze manier wordt rekening gehouden met de effecten die redelijker wijze worden verwacht. Verder laat de studie toe om de keuze voor een ontwerpvariant te behouden of te verwerpen op basis van de verwachtte milieueffecten. Een milieueffectenstudie wil op deze manier de negatieve gevolgen van een project/plan voorkomen, en kan ook alternatieven aanbieden die beter rekening houden met de milieukundige omstandigheden. Een belangrijk onderdeel van dit soort studie is de betrokkenheid van het publiek en overheden te verzekeren.

ABO beschikt over een team van experten met gevarieerde en complementaire competenties: ruimtelijke planners, geografen, kartografen, bio-ingenieurs, landbouwingenieurs, ecologen, biologen, (hydro)geologen, doctors in de wetenschappen, economen, … Dit laat toe om een volledig en geïntegreerd advies te verlenen voor verscheidene sectoren. Onze experten hebben gedurende de voorbije jaren hun competenties toegepast in zowel kleine als grotere milieueffectenstudies, zowel voor private als voor overheidsklanten.

ABO biedt u volgende diensten aan in het kader van milieueffectenstudies:

  • Project MER-screening
  • Project-MER (Vlaanderen)

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66