Milieuvergunningen & Milieueffectenbeoordelingen

Milieuvergunningen

Als onderdeel van uw bouw- of ontwikkelingsproject, dient u na te gaan of uw activiteiten geen negatieve impact kunnen hebben op ons leefmilieu. U moet ook de milieuverplichtingen en potentiële risico’s die verband houden met uw project en activiteiten in kaart dienen te brengen. Afhankelijk van de mate van overlast en de potentiële risico’s van uw project, kunt u vervolgens de (milieu)voorwaarden voor de ontwikkeling en uitvoering van uw activiteiten bepalen. In bepaalde gevallen zal een milieuvergunning verplicht zijn.

ABO kan dan ook volgende diensten voorstellen:

  • Identificeren / bepalen van relevante milieuvoorwaarden door middel van een screening, audit of compliance-onderzoek en het opstellen van een bijhorend actieplan
  • Opmaak van een leidraad voor de milieukwaliteitsnormen en -verplichtingen op basis van de beste beschikbare technieken
  • Uitwerken van milieuvergunningsaanvragen voor alle projectcategorieën, inclusief eventuele aanvullende onderzoeken: het effectrapport (IR), de geïntegreerde waterbeheerstudie, de effectbeoordelingen van Natura-locaties 2000, bodemstudies, energieplannen en ontwikkeling van preventieve maatregelen

Milieueffectenbeoordelingen

Sommige projecten vereisen de opmaak van een milieueffectenbeoordeling voorafgaand aan de aanvraag en goedkeuring, dit in overeenstemming met het geldende wettelijke en regelgevende kader.

Deze beoordeling wordt meestal opgemaakt als onderdeel van het aanvraagproces voor uw milieu- en of stedenbouwkundige vergunning of als onderdeel van de procedure voor het goedkeuren van het plan of programma.

De milieubeoordeling wordt uitgevoerd door de klant zelf of onder zijn verantwoordelijkheid. Het omvat het integreren van de milieu-issues in het ontwerp of de uitwerking van het project. Het rapporteert over de te verwachten effecten en maakt het mogelijk om de gemaakte keuzes met betrekking tot de geïdentificeerde problemen, te analyseren en te motiveren. Het rapport is bedoeld om eventuele mogelijke schade te voorkomen en mogelijke alternatieven of alternatieve oplossingen voor te stellen in de mate van het mogelijke. Het rapport zorgt ook voor een correcte informatie naar de belanghebbenden en de bevoegde autoriteiten.

ABO heeft de experts, alle referenties en de nodige ervaring om u bij elke stap van deze milieubeoordeling te ondersteunen, en dat in perfect overleg met haar klanten.

Als uw bouw of ontwikkelingsproject een milieubeoordeling vereist, kunnen onze experts u helpen met:

  • Effectrapporten (IR):

Het ’incidentenrapport’ wordt systematisch opgevraagd in het kader van milieuvergunningen voor Klasse 1B-projecten en voor bepaalde stedelijke projecten.

Dit ‘incidentenrapport’ is eenvoudiger dan de echte milieueffectbeoordeling (EIS), maar is zeker geen formaliteit. Het doel ervan is na te gaan of alle componenten van uw project voldoen aan de huidige milieu-en bouwregelgeving en aan de duurzaamheidsambities van de regio waarin het project voorzien is.
De opmaak van dit rapport kan vaak enige tijd in beslag nemen en de communicatie hierover met de administraties kunnen uw project vaak vertragen.
Ons Brusselse team, met meer dan 10 jaar ervaring, kan u tijdens dit proces echter begeleiden, waarbij onze dienstverlening verder zal gaan dan deze van onze concurrenten!

  • Milieueffectenstudies van projecten:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beoordelen de autoriteiten, met het oog op het afleveren van een milieuvergunning klasse 1A, de impact van de voorziene activiteiten en installaties op het milieu en de omgeving op basis van deze effectbeoordeling.

Deze studie is daarom verplicht bij het aanvragen van een klasse 1A-vergunning en moet worden opgemaakt door een erkend studiebureau voor effectbeoordelingen. Dit studiebureau moet de impactstudie uitvoeren volgens vastgestelde uitgewerkte voorschriften, die de vergunningverlenende overheid zal voorzien.

ABO is geaccrediteerd als studiebureau voor de opmaak van impactstudies voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat deze erkenning alle projectcategorieën.

  • Milieueffectrapportages die nodig zijn voor het opstellen of herzien van elk regionaal ontwikkelingsplan of -programma:

In overeenstemming met Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde plannen en programma’s (artikelen 2 en 3) en de nieuwe reglementaire bepalingen van 30/3. § 1ste. COBAT ingesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66