Integraal Waterbeheer

De Europese Kaderrichtlijn Water streeft naar het ontwikkelen, het in stand houden en herstellen van het watersysteem, zodat het voldoet aan de kwaliteitsdoelstellingen voor het ecosysteem en aan het gewenste multifunctionele gebruik.

Integraal Waterbeleid impliceert dat de belangen van landbouwers, natuurbeheerders, recreanten en omwonenden verzoend worden. Dit is vaak een moeilijke oefening. ABO denkt vanuit een multidisciplinaire invalshoek mee na over mogelijke oplossingsscenario’s voor de verbetering van afwatering of bodemwaterhuishouding, de bestrijding van bodemerosie, het herinrichten van waterlopen en hun oevers en overstromingsgevoelig bouwen.

Met een multidisciplinair team van bio-ingenieurs, biologen, geologen, heeft ABO al het nodige in huis om een brede waaier van diensten aan te bieden in de sector van de oppervlaktewaterstudies.
Hierbij denken we onder meer aan:

  • Infiltratiestudies (bepalen van de k-waarde) en onderzoek naar buffermogelijkheden
  • Vastleggen lozingswaarden, monitoring van waterkwaliteit
  • Haalbaarheidsstudies voor hergebruik van hemelwater
  • Oppervlaktewatermodellering: evaluatie van overstromingsrisico’s
  • Inventarisatiestudies, kartering en karakterisering van waterlopen en drainagesystemen
integraal-waterbeheer

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10
F +32 (0)3 871 09 01

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20
F +32 (0)2 469 43 86

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66
F +32 (0)9 245 23 51

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00
F +32 (0)11 32 43 23

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50
F +32 (0)81 74 15 33

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66
F +32 (0)9 245 23 51