Fauna & Flora

Passende beoordeling van de te verwachten effecten op natura 2000 sites

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezit 14 natuurreservaten, 2 bosreservaten en 3 speciale beschermingszones binnen het Natura 2000-netwerk.

Natura 2000-gebieden en natuurgebieden vereisen speciale aandacht voor hun instandhouding en beheer. In deze Natura 2000 sites of in de directe nabijheid ervan, dient in kader van een milieu-IA of IB-milieuvergunning of stedenbouwkundige vergunning ook steeds een impactstudie te worden opgemaakt. Dit rapport moet bijgevoegd worden bij de vergunningsaanvraag zelf.

Deze beoordeling moet worden uitgevoerd door een erkend adviesbureau en moet worden gevalideerd door Leefmilieu Brussel.

Deze passende beoordeling, waarvan de minimale inhoud is vastgesteld in bijlage VIII van de natuurbeschermingsverordening van 01 maart 2012, is bedoeld om na te gaan of het project geen effect heeft op de biodiversiteit van de site en dat er geen risico’s zullen zijn die de instandhoudingsdoelstellingen, die voor deze site zijn gedefinieerd, in gevaar kunnen brengen.

Groen ontwerp & lay-out

ABO helpt u bij het ontwerpen en beheren van uw groene ruimten of een vergroening (platte daken, erosiegevoelige gebieden,wandelpaden, valleien) van uw site uit te bouwen.

De experts van ABO zullen trachten om innovatieve, duurzame en ecologische vegetatiesystemen voor te stellen die de geldende stedelijke en milieuregels respecteren.  De voorgestelde oplossingen zullen altijd gericht zijn op het garanderen van de ecologische, stedenbouwkundige en ecologische voorwaarden en op basis zijn van uw behoeften en budgetten (ontwikkeling van biodiversiteit, waterretentie, stofreductie, akoestisch comfort).

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66