Bodemonderzoek

Oriënterend bodemonderzoek

In een oriënterend bodemonderzoek (OBO) wordt nagegaan of er aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van bodemverontreiniging op een perceel. Via een uitgebreid historisch onderzoek worden de risicolocaties bepaald. ABO neemt vervolgens bodem- en grondwaterstalen ter hoogte van de risicozones (stookolietanks of werkplaats). Er worden ook stalen genomen in de niet-risicozones. Zo krijgen we een beeld van het volledige perceel.

ABO voert oriënterende bodemonderzoeken uit in kader van overdracht, sluiting, stopzetting activiteit, exploitatie en periodieke plicht.

Beschrijvend bodemonderzoek

Indien er een bodemverontreiniging aanwezig is, wordt een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd. De verontreiniging wordt horizontaal en verticaal in kaart gebracht. Via een risico-evaluatie wordt door ABO bepaald of voor de bodemverontreiniging een sanering nodig is en wordt de urgentie van de sanering ingeschat.

Het rapport van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek kan ook als één rapport worden opgemaakt, zijnde een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek (OBBO).

Verkennend bodemonderzoek

Indien men de bodemkwaliteit in kaart wenst te brengen kan ABO steeds een verkennend bodemonderzoek of indicatief bodemonderzoek uitvoeren. Net zoals bij een oriënterend bodemonderzoek wordt dan een staalname uitgevoerd van grond en/of grondwater, maar met een eenvoudigere rapportage, gericht op de vragen van de opdrachtgever.

Aanvraag bodemattest

Bij elke overdracht van gronden dient een bodemattest aangevraagd te worden. In het bodemdecreet wordt bepaald dat men een bodemattest dient aan te vragen voor het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en de inhoud ervan moet meedelen aan de verwerver, zodat de koper ook beschermd wordt. Het bodemattest bevat alle relevante gegevens die beschikbaar zijn over de bodemtoestand. Het bodemattest wordt afgeleverd door OVAM, en kan door ABO worden aangevraagd.

Second opinion en due diligence

Bij de overname van een andere organisatie, de overdracht van vastgoed of het uitwerken en de implementatie van nieuwe (infrastructuur)projecten dienen de mogelijke milieurisico’s in kaart te worden gebracht. Mogelijk werden reeds bodemonderzoeken uitgevoerd. ABO kan zorgen voor een second opinion van de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken, of kan een uitgebreide due diligence uitvoeren. Hierbij wordt gekeken naar de bodemtoestand en de risico’s op bodemverontreiniging. De geïdentificeerde risico’s worden vertaald in financiële consequenties.

Hydrogeologische modellering en risicoanalyse

ABO beschikt over specialisten om de risico’s uitgaande van bodemverontreiniging in kaart te brengen. Er wordt nagegaan wat het gevaar is voor mensen, planten, dieren en het ecosysteem. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid op verspreiding van de bodemverontreiniging via het grondwater. Via de opmaak van grondwatermodellen zullen de verspreidingsrisico’s nagegaan worden. ABO is erkend voor de uitvoering van zulke studies.

Interventie bij calamiteiten

Schadegevallen of accidenten kunnen ook aanleiding geven tot bodemverontreiniging: bijvoorbeeld een lek in een dieseltank, een overvulling van een tank of een auto-ongeval. Bij dergelijke schadegevallen is een snelle interventie cruciaal om verdere verspreiding en verdere bodemverontreiniging te voorkomen. ABO zorgt voor snelle interventies en geeft correcte adviezen over de aanpak van het schadegeval.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66