Asbest in Bodem & Puin

Asbest in bodem en puin

Asbest is een natuurlijk mineraal dat ontgonnen wordt uit specifieke groeves. Asbest komt in België niet van nature voor in de ondergrond. De aanwezigheid van asbestvezels en/of asbestfragmenten die aan de oppervlakte of in de ondergrond aanwezig zijn, zijn voornamelijk puinhoudende ophooglagen met puinmateriaal afkomstig van (voormalige) onzorgvuldige sloop, oppervlakkige bodemlagen ten gevolge van incidenten of calamiteiten.

Asbestonderzoeken in bodem en puin worden voornamelijk uitgevoerd naar aanleiding van (mogelijke) grondwerken in een asbestverdachte zone. Tevens is het mogelijk dat er een verplichting is naar aanleiding van het aantreffen van asbestverdachte zones in kader van een bodemonderzoek.

ABO voert asbestonderzoeken uit van A tot Z. Wij bezitten niet alleen een uitgebreide expertise maar ook de noodzakelijke VLAREL-erkenning inzake monstername van afvalstoffen zowel voor asbest in lagen als voor asbest in hopen.

Asbest bij grondverzetswerken

Volgens de grondverzetregelgeving dient bodem te voldoen aan een gewogen asbestconcentratie van maximaal 100 mg/kg ds opdat deze kan worden (her)gebruikt. Toepassingen met meer dan 75 vol% bodemvreemd materiaal (puinlagen) worden op heden niet beschouwd als bodem maar als een afvalstof, waardoor de milieuhygiënische kwaliteit ervan niet meteen beoordeeld wordt binnen een technisch verslag. Echter worden dergelijke toepassingen zeer regelmatig aangetroffen en maken deze deel uit van het grondverzet. Deze puinlagen worden heel vaak ter plaatse gezeefd, waarbij de zeeffractie wel als bodem beschouwd wordt. Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in de puinhoudende laag is aldus van groot belang om advies te kunnen geven naar het mogelijke (her)gebruik of verwerking en de eventuele noodzakelijke maatregelen tijdens het manipuleren.

Onderzoek naar asbest voorafgaand aan de grondverzetswerken is uiteraard wenselijk, maar ook reeds uitgegraven asbestverdachte grond/puin kan onderzocht worden.

Sinds mei 2013 wordt door het VLAREL bepaald dat de monsterneming en analyse van afvalstoffen uitgevoerd dienen te worden door een erkend ‘laboratorium’ opdat een rechtsgeldige uitspraak kan gedaan worden over de milieukwaliteit ervan ten opzichte van de toepasselijke wetgeving. De monstername en analyse voor asbest in lagen evenals voor asbest in hopen vallen onder deze bepalingen.

Asbest in kader van bodemonderzoeken

Indien tijdens een decretaal bodemonderzoek (zie Bodemonderzoek ) asbest een verdachte parameter is in de bodem, dient dit verder onderzocht te worden.

Het asbestonderzoek wordt uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk voor oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor asbestverontreiniging. Het onderzoek heeft tot doel uit te maken of er op het terrein duidelijke aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van een asbestverontreiniging. Desgevallend wordt nagegaan welke risico’s verbonden zijn aan de asbestverontreiniging alsook of een sanering noodzakelijk is. Wij verlenen advies op maat en bieden de nodige verdere ondersteuning indien blijkt dat een sanering aan de orde is.

Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66