Bouwen aan de toekomst van het slopen

Bouwen aan de toekomst van het slopen

Juni 2018

Vandaag de dag wordt steeds meer nadruk gelegd op het bekomen van een circulaire economie, waarbij grondstoffen hergebruikt worden in plaats van telkens ontgonnen te worden. In de bouwsector wordt reeds jaar en dag getracht om zoveel mogelijk bouwpuin te hergebruiken. Nu zijn er recent bijkomende maatregelen van kracht gesteld om de kwaliteit van het vrijgekomen bouwpuin bij een sloop te verhogen, om zo terug een product te hebben die met de nodige waarborgen hergebruikt kan worden. Zo werd Tracimat in het leven geroepen en zag het sloopopvolgingsplan het licht, als uitbreiding van de sloop- en asbestinventaris. In het kader van onze globale dienstverlening heeft ABO, samen met haar zusterbedrijf Translab, de afgelopen jaren sterk ingezet op de uitbouw van een gespecialiseerde asbest en sloopafdeling. Niet enkel kunnen wij via het asbestlaboratorium Translab diverse analyses en metingen uitvoeren, ook leveren wij op vlak van consultancy een totaalpakket aan gespecialiseerde diensten op vlak van sloop en asbest.

Vlarema 6

Op 23 februari 2018 werd het “Besluit van de Vlaamse regering van 22 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen” of het “Vlarema 6” gepubliceerd.

Wijzigingen met betrekking tot het opstellen van een sloopopvolgingsplan

Het opstellen van een sloopopvolgingsplan is vereist voor vergunningsplichtige sloop- en afbraakwerken van:

  • niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
  • residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³
  • infrastructuurwerken met een volume groter dan 250m³

Elke afvoer van afvalstoffen moet gedocumenteerd worden met een identificatieformulier of een afgiftebewijs. De uitvoerder van de bouw-, infrastructuur-, sloop- en ontmantelingswerken bezorgt deze documenten aan de houder van de omgevingsvergunning. Deze dienen 5 jaar bijgehouden te worden.

De nieuwe bepalingen van het VLAREMA 6 zijn van toepassing op alle vergunningsaanvragen die ingediend worden vanaf 5 juni 2018!

Wijziging acceptatiecriteria bij de brekers – 24/08/2018

Op 10 juli 2014 werd het eenheidsreglement (publicatie BS op 7 augustus 2014) gewijzigd, waarbij er een aanpassing is van de acceptatieprocedure bij de puinbreker. Het doel is om de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten te verhogen door een striktere controle op de herkomst en de kwaliteit van het aangeleverde puin. Zo zal de breker een onderscheid moeten maken tussen puin met een laag milieurisico-profiel (LMRP) en een hoog milieurisico-profiel (HMRP).

Puin waarvan de herkomst onbekend is of waarbij er geen garanties zijn over de kwaliteit ervan, worden als hoog risicomilieurisico puin bestempeld. De breker zal per batch hoog risicopuin de nodige uitkeuringen moeten uitvoeren conform de milieuwetgeving (VLAREMA).

Puin met een laag milieurisico-profiel geven garanties over de herkomst en de kwaliteit van het puin. De verwerking ervan zal goedkoper zijn dan het hoog milieurisico-puin. Om in aanmerking te komen voor puin met een LMRP zal een traceerbaarheidsprocedure doorlopen moeten worden, opgevolgd door een sloopbeheerorganisatie.

Het onderscheid tussen HMRP en LMRP zal op 24 augustus 2018 ingevoerd worden, exact 1 jaar na de erkenning van de sloopbeheerorganisatie Tracimat op 24 augustus 2017.

De traceerbaarheidsprocedure start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan. ABO kan als erkend Tracimat deskundige uw project begeleiden met het opstellen van uw sloopopvolgingsplan, het uitvoeren van het controlebezoek en de opmaak van het controleverslag.Antwerpen
Kontichsesteenweg 38
B-2630 Aartselaar
T +32 (0)3 871 09 10

Brussel
Waterloolaan 90
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 800 00 20

Gent
Derbystraat 55
B-9051 Gent (SDW)
T +32 (0)9 242 88 66

Sint-Niklaas
Watermolendreef 176
B-9100 Sint-Niklaas
T +32 (0)9 242 88 66

Hasselt
Mevrouwhofstraat 1a
B-3511 Hasselt
T +32 (0)11 89 10 00

Namêche
Rue Haigniaux 23
B-5300 Namêche
T +32 (0)81 25 32 50

Roeselare
Izegemstraat 60A
B-8800 Roeselare
T +32 (0)9 242 88 66